Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO CREATED WITH LOVE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Dariusza Zielińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Fit Body Dariusz Zieliński przy ul. Rynek 1a w Wojsławicach 22-120, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 563-234-83-26, REGON 360314828, zwanym dalej „Created with Love”.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Created with Love posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego

Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

Dieta spersonalizowana

Dieta gluten free

Dieta lactose free

Dieta gluten& lactose free

Dieta wege + fish

Dieta sport

Dieta premium

Dieta ketogeniczna

Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej www.createdwithlove.pl.

Przykładowe menu znajduje się na stronie internetowej na poszczególnych kartach produktów. Każda dieta z oferty Created with Love to zestaw kolejno 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Szczególnym rodzajem diety jest dieta ketogeniczna składająca się z czterech posiłków: drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.

Menu znajdujące się na stronie internetowej www.createdwithlove.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu w dowolnym momencie.

Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o rodzaju posiłku, wchodzącymi w skład zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba wraz z imieniem Klienta.

Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są na karcie danego produktu dostępnego pod adresem www. createdwithlove.pl (zakładka „nasze programy”)

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):

Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www. createdwithlove.pl

Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres info@createdwithlove.pl

Telefonicznie z potwierdzeniem mailowym klienta pod nr tel: 604 057 958

Biuro obsługi klienta czynne jest od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 17:00 oraz w piątki od 9:00 do 15:00.

Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pośrednictwem strony internetowej www.createdwithlove.pl.

Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

Zamówienia złożone w dniu dostawy po godzinie 7:00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 7.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godz. 7:00 dnia poprzedzającego dostawę potwierdzenia płatności na adres mailowy info@createdwithlove.pl.

Godzina 7:00 w wyżej wymienionym punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.

W przypadku nieprzestrzegania pkt. 5 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Created with Love o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Created with Love ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Created with Love o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach. W miejscu przygotowania posiłków używane są wszelkiego rodzaju produkty spożywcze w związku z powyższym Created with Love nie jest w stanie zapewnić w 100% gwarancji niedostania się alergenów do posiłku.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 7:00 w najpóźniej w dniu dostawy na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:

przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy

za pośrednictwem udostępnionego przez Created with Love na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line)- PayU

bonem zakupionym bądź otrzymanym od Created with Love , zwanym dalej voucherem lub kartą podarunkową.

Za dzień płatności uważany jest:

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania Created with Love potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli Created with Love otrzyma takie potwierdzenie do godz. 7:00 w dniu dostawy.

Created with Love uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Created with Love za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Created with Love ) kwotą należności.

§6 DOSTAWA

W przypadku weekendów catering dostarczany jest od razu na dwa dni, na sobotę i niedzielę. Istnieje możliwość zamówienia cateringu tylko na sobotę lub niedzielę, jednakże dostawa również odbywa się w piątek wieczorem.

Dostawy mogą odbywać się w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Catering dietetyczny Created with Love może planować dostawy w innym systemie niż standardowo tj. codziennie z wyjątkiem soboty, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 17.00-01:00 w przeddzień zamówienia.

W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.7:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Fit Body Dariusz Zieliński (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Created with Love wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 7:00 w dniu roboczym przed planowaną datą dostarczenia anulowanego zamówienia.

O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Created with Love telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.

Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 7:00 dnia poprzedzającego dostawę.

Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.

§8 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 1 dnia od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: info@createdwithlove.pl z tytułem: Reklamacja.

Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji. Po przyjęciu reklamacji Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego produktu do biura firmy przy ulicy Królowej Aldony 13 w Warszawie.

Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Created with Love poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

W razie stwierdzenia przez Created with Love , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Created with Love poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Created with Love, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Created with Love należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Created with Love. Warunkiem niezbędnym  do zrealizowania reklamacji jest zwrot zamówienia podlegającego reklamacji do siedziby firmy w stanie niepogorszonym.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest Fit Body Dariusz Zieliński przy ul. Rynek 1a w Wojsławicach 22-120, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 563-234-83-26, REGON 36031482
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Created with Love poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną bezpośrednio pod adresem e-mail info@createdwithlove.pl

Masz prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług cateringowych.